top of page

משלוח והחזרות

אספקה ומשלוח
אופן האספקה: אופן אספקת המוצרים הנרכשים תיקבע ע”י הקונה כחלק מתהליך הרכישה, באחת מהדרכים הבאות:
- איסוף עצמי בסטודיו בבית חלקיה – ללא חיוב בדמי משלוח
- משלוח בדואר או באמצעות שליח, כפי שיקבע באתר – בתוספת דמי אריזה ומשלוח שיקבעו ויוצגו במהלך הקניה, בהתאם לגודל המשלוח ומשקלו

זמן המשלוח
- הזמנה שהושלמה והיא זמינה במלאי, תישלח בתוך עשרה ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד השלמת ההזמנה והתשלום המלא. 
- היה ופריטים בהזמנה – כולם או מקצתם אינם זמינים במלאי, העסק יצור קשר עם הקונה בתוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה ויודיע על העדר זמינות במלאי. במידה ולא תימצא חלופה שתשביע את רצון הקונה יינתן זיכוי כספי מלא.

ביטול רכישה
- ניתן לבטל רכישה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה לקונה, ללא חיוב בדמי ביטול
- במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם נשלחה לקונה ובין אם לאו), יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה אך לא פחות מ- 25 ש”ח.
- במקרה וההזמנה כבר נשלחה לקונה, לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר לחנות תחול על הקונה.
- הודעה על ביטול הרכישה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

מדיניות החזרות
החזרת מוצר בשל פגם תותר בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
-המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית
-חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
-הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת הקניה ושלא נגרם באמצעות שימוש במוצר
החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
- המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש
- חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
- בהחזרת מוצר בשל פגם, ישיב העסק את המחיר המלא ששולם בגין המוצר. בהחזרה של מוצר שאינה בגין פעם במוצר, ינוכו מסכום הזיכוי 5% אך לא פחות מ- 25 ש”ח כדמי ביטול.
- דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל העסק מוטלת על הקונה.
-יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
מוצר ללא פגם שיוצר בהזמנה אישית לא ניתן להחזיר, מוצרים בכמות מוסדית לא ניתן להחליף/ להחזיר.

bottom of page